Tietosuojaseloste


Yhdistyksen jäsenrekisterin tietosuojaseloste 

Suomen Prahanrottakoirat 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §                                                                   http://www.prahanrottakoirat.fi 

1. Rekisterinpitäjä Yhdistyksen nimi: 

Suomen Prahanrottakoirat ry 

Osoite: www.prahanrottakoirat.fi 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Jäsensihteeri: Henna Mattila 

Sähköpostiosoite: js.prahanrottakoirat@gmail.com 

3. Rekisterin nimi 

Suomen Prahanrottakoirat ry:n jäsenrekisteri

4. Jäsenrekisterin käyttötarkoitus 

Jäsenrekisterin tarkoitus on ylläpitää jäsenluetteloa yhdistyslain 11§ määräysten mukaisesti, ylläpitää jäsenten yhteystietoja yhdistyksen tiedottamista varten ja ylläpitää jäsenmaksutietoja yhdistyksen toimintaa varten. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterin tietosisältöön kuuluvat jäsenen nimi ja kotipaikka (yhdistyslain määräämä velvoite), jäsenen jäsenyysmuoto, jäsenen yhteystiedot (nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelin) ja jäsenmaksutieto. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tietosisältö muodostuu jäsenten antamista tiedoista, jotka on ilmoitettu jäseneksi liityttäessä tai päivitetty myöhemmin jäsensihteerille. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta rekisterin ulkopuolelle. Yhdistyslain 11 § mukaisesti yhdistyksen jäsenlista (nimi, paikkakunta) on pyydettäessä esitettävä. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteriä säilytetään ja ylläpidetään tietoturva huomioiden. Rekisterin käyttöoikeus on yhdistyksen johtokunnalla tai erikseen määrätyillä henkilöillä siltä osin kun tietoja tarvitaan johonkin tiettyyn tehtävään. Rekisteriä käyttävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Rekisteri ei sisällä henkilötietolain mukaista arkaluontoista tietoa. 

10. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö osoitetaan sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Pyyntö osoitetaan sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle. 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen muuhun kuin yhdistyksen viralliseen tiedottamiseen. Pyyntö osoitetaan sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle